Comrade®

alprom > fungicidi > Comrade®

Sistemični fungicid, sa preventivnim i kurativnim i eradikativnim delovanjem za suzbijanje prouzrokovača pepelnice i paleža klasa pšenice

Delovanje

Comrade® je preparat koji se primenjuje za efikasnu zaštitu pšenice i ječma od fitopatogenih gljiva. Sadrži dve aktivne materije sa različitim mehanizmom delovanja. Ciprokonazol je predstavnik hemijske klase trijazola i deluje i deluje kao inhibitor sinteze ergosterola. dok je azoksistrobin fungicid iz grupe strobilurina, a deluje kao inhibitor mitohondrijalne respiracija u gljivama. Klasifikacija rezistentnosti (FRAC): 3; 11.

Preporuke i napomene vezane za primenu

→ Preparat se može mešati sa večinom fungicida i insekticida uz prethodnu proveru kompatibilnosti.

Usev/zasad Prouzrokovači biljnih bolesti Količina primene Vreme primene
Pšenica Pepelnica (Erysiphe graminis) 1l/ha Tokom vlatanja, klasanja i cvetanja, po pojavi simptoma, a pre sticanja uslova za širenje obolenja.
Palež klasa (Fusarium spp.)  1l/ha  Od kraja klasanja do punog cvetanja (faze 59-64 BBCH skale)

Aktivna materija
ciprokonazol 80 g/l +
azoksistrobin 200 g/l

Formulacija
Koncentrovana suspenzija (SC)

Karenca
Pšenica 45 dana

Utrošak vode
200-400 l/ha

Maksimalan broj tretiranja u toku godine
2 puta

Pakovanje
1l