Didikvat®

alprom > herbicidi > Didikvat ®

Didikvat®  je neselektivni totalni kontaktni herbicid i desikant za primenu u voćarstvu i ratarstvu.

Delovanje

Didikvat® je brzo delujući kontaktni herbicid i desikant, koji prouzrokuje oštećenja samo na tretiranim delovima biljaka. Mehanizam delovanja ispoljava kao inhibitor fotosistema I. Klasifikacija rezistentnosti (HRAC): D.

Preporuke i napomene vezane za primenu

  • Na tetirane površine, najmanje 28 dana od primene, ne dozvoliti pristup stoci.
  • Tretirani usev lucerke, najmanje 28 dana posle primene, ne koristiti za ishranu stoke.
Usev Količina primene Vreme primene
Voće, vinova loza (visoki uzgoj) 4 – 6 l/ha (40 –  60 ml na 100m2) Korovi visine 10 – 15  cm.
Krompir 4 – 6 l/ha (40 –  60 ml na 100m2) Posle sadnje, a pre nicanja useva, kada su korovi u fazi klijanja i nicanja.
Lucerka, detelina (za suzbijanje viline kosice) 5 l/ha (50 ml na 100m2) Lokalno tretiranje pokošenih žarišta.
Merkantilni i semenski krompir 3 – 6 l/ha (30 –  60 ml na 100m2) Tretiranje cime u vreme tehnološke zrelosti.
Suncokret, soja, uljana repica 4 – 5 l/ha (40 –  50 ml na 100m2) U vreme tehnološke zrelosti.
Semenska lucerka, detelina 5 – 6 l/ha (50 – 60 ml na 100m2) U vreme biološke zrelosti.

Aktivna materija
Dikvat-dibromid 140 g/l

Formulacija
Koncentrovani rastvor (SL)

Karenca
Kao herbicid: 28 dana – voće i vinova loza;
Obezbeđena vremenom primene: krompir, lucerke
Kao desikant : 10 dana – krompir;
Obezbeđena vremenom primene: suncokret, soja, semenska lucerka

Utrošak vode
300-600 l/ha

Pakovanje
300ml, 1l, 5l

Spektar delovanja

  • tatula obična (Datura stramonium),
  • svračica crvena (Digitaria sanguinalis),
  • sirak divlji iz semena (Sorghun halepense),
  • muhar veliki (Echinochloacrus-galli),
  • vilina kosica (Cuscuta spp.).