Imazar 40®

alprom > herbicidi > Imazar 40®

Imazar 40® e selektivni herbicid za suzbijanje korova u usevu soje i suncokreta (samo hibridi suncokreta tolerantni na imidazolinone).

Delovanje

Imazar 40® je selektivni, sistemični (translokacioni) herbicid, kontaktne i rezidualne aktivnosti. Korovske biljke ga usvajaju folijarno i preko korena. Inhibitor je acetolaktat sintetaze (ALS  inhibitor). Klasifikacija rezistentnosti (HRAC): B.

Preporuke i napomene vezane za primenu

 • Imazar 40® se ne sme mešati sa insekticidima iz grupe organofosfata i karbamata.
 • U slučaju preoravanja ili prevremenog skidanja useva, na tretiranim površinama se može ponovo sejati: soja, pasulj, grašak i suncokret tolerantan prema herbicidima iz grupe imidazolinona.
Usev Količina primene Vreme primene
Soja  1 – 1,2 l/ha  Soja od dvopera do drugog trolista (faza 11-13 BBCH skale), a korovi od klijanja do razvoja šestog lista (najbolja efikasnost je kada su korovi do četvrtog lista).
Suncokret (samo hibridi tolerantni imidazolinone)  1 – 1,2 l/ha  Ako se ne suzbija volovod (Orobanche spp.): posle nicanja useva do faze tri para listova (faza 5-15 BBCH skale).

Za suzbijanje volovoda: primenom kada je suncokret u fazi od drugog do trećeg para listova (fata 12-18 BBCH skale).

Aktivna materija
Imazamoks 40 g/l

Formulacija
Koncentrovani rastvor (SL)

Karenca
Soja – 35 dana
Suncokret – obezbeđena vremenom primene

Utrošak vode
200-400 l/ha

Pakovanje
1l

Spektar delovanja

Imazar 40® dobro suzbija sa količinom primene od 1 l/ha:
– širokolisni korovi:

 • lipica teofrastova (Abutilion theophrasti),
 • štir hibridni (Amaranthus hybridus),
 • vijušac njivski (Bilderdykia convolvulus),
 • slačica  (Brassica napus),
 • tarčužak obični (Capsela bursa pastoris),
 • pepeljuga obična (Chenopodium album),
 • pepeljuga srcolisna (Chenopodium hybridum),
 • tatula obična (Datura stramonium),
 • broć divlji (Gallium aparine),
 • suncokret divlji (Helianthus annus),
 • mrtva kopriva crvena (Laminum pupureum),
 • kamilica bezmirisna  (Matricaria inodora),
 • dvornik veliki (Polygonum lapathifolium),
 • žablja trava (Senecio vulgaris),
 • gorušica poljska (Sinapis arvensis),
 • pomoćnica obična (Solanun nigrum),
 • gorčika obična (Sonchus oleraceus),
 • čistac jednogodišnji (Stachys annua),
 • mišnjakinja obična (Stellaria media),
 • čestoslavica poljska (Veronica arvensis),
 • boca obična (Xanthium strumarium).

– uskolisni korovi:

 • divlji ovas (Avensa fatua),
 • muhar sivi (Setaria glauca),
 • muhar zeleni (S. viridis),
 • muhar lepljivi (Setaria verticilliata),
 • sirak divlji iz semena (Sorghun halepense).

Sa količinom primene od 1,2 l/ha dobro suzbija
– širokolisne korove:

 • ambrozija pelenasta (Ambrosia artemisiifolia),
 • prstenak poljski (Anthemis arvensis).

– parazitna cvetnica:

 • volovod (Orobanche cernua).

– uskolisni korov:

 • livadarka prava (Poa pratensis).

Sa količinom primene od 1l/ha zadovoljavajuće suzbija
– širokolisne korove:

 • ambrozija pelenasta (Ambrosia artemisiifolia),
 • prstenak poljski (Anthemis arvensis),
 • ladolež obični (Calystegia sepium),
 • palamida njivska (Cirsium arvense),
 • poponac obični (Convolvulus arvensis),
 • lubeničarka njivska (Hibiscus trionum),
 • divlja salata (Lactusa seriola),
 • kopriva njivska (Lamium amplexicaule),
 • bulka (Papaver rhoeas),
 • gorčika rapava (Sonchus asper),
 • čestoslavica poljska (Veronica arvensis),
 • čestoslavica persijska (Veronica persica)

– uskolisni korov:

 • livadarka prava (Poa pratensis).

Sa količinom primene od 1,2 l/ha zadovoljavajuće suzbija

– širokolisne korove:

 • ambrozija (Ambrosia trifida).

– uskolisne korove:

 • sirak divlji iz rizoma (Sorghum halepense).